หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
e-Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
'' ตำบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง
ดินแดนแห่งการผลิต  ปลอดภัยจากสารพิษ
ชุบชีวิตแหล่งน้ำ  ผู้นำริเริ่มส่งเสริมอาชีพ
เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน  พัฒนาคนให้มีการศึกษา ''
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของชาวตำบลเจริญผล
'' ท้องถิ่นพัฒนาคน คนพัฒนาท้องถิ่น ''
เมืองโบราณ ดงแม่นางเมือง
วัดเจริญผล แหล่งรวมจิตใจของชาวเจริญผล
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ดินแดนแห่งการผลิต ปลอดภัยจากการพิษ ชุบชีวิตแหล่งน้ำ ผู้นำริ่เริ่ม ส่งเสริมอาชีพ เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน พัฒนาคนให้มีการศึกษา
 

ประปา จำนวน 7 แห่ง
   

ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2,192 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 ของทั้งหมดจำนวน จำนวนไฟฟ้าสาธารณะจำนวน 6 จุด
 

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 7 แห่ง

ชุมสายโทรศัพท์ จำนวน 1 แห่ง

สถานบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 3 แห่ง
 
 
ปริมาณขยะ 1 - 2 ตัน/วัน
 
รถขยะที่ใช้จัดเก็บขยะขนาดความจุ 2.6 ตัน จำนวน 1 คัน
 
ขยะที่เก็บขนได้ จำนวน 1.5 - 2 ตัน
 
ขยะที่กำจัดได้ จำนวน 1.5 - 2 ตัน/วัน
 
กำจัดขยะโดยวิธี ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ      
 
ที่ดินสำรองที่เตรียมไว้สำหรับกำจัดขยะ จำนวน 3 ไร่
    ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านมาบมะขาม ห่างจากท้องถิ่นเป็นระยะทาง 4 กม.
 
ใช้การบริการกำจัดขยะ (หน่วยงานของรัฐ)