หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
e-Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
'' ตำบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง
ดินแดนแห่งการผลิต  ปลอดภัยจากสารพิษ
ชุบชีวิตแหล่งน้ำ  ผู้นำริเริ่มส่งเสริมอาชีพ
เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน  พัฒนาคนให้มีการศึกษา ''
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของชาวตำบลเจริญผล
'' ท้องถิ่นพัฒนาคน คนพัฒนาท้องถิ่น ''
เมืองโบราณ ดงแม่นางเมือง
วัดเจริญผล แหล่งรวมจิตใจของชาวเจริญผล
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ดินแดนแห่งการผลิต ปลอดภัยจากการพิษ ชุบชีวิตแหล่งน้ำ ผู้นำริ่เริ่ม ส่งเสริมอาชีพ เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน พัฒนาคนให้มีการศึกษา
 


นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
โทร : 0860864193


นางสาวชฎาพรณ์ ศักดิ์สกุลชาญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0871989263
 
สำนักงานปลัด
 


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางชวิศา ภู่บัว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0915549159


นายพิสิฐพงศ์ ศรีธรรมพินิจ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 0852709032


นายจักรพรรดิ์ สุพรรณสาร
นิติกรปฏิบัติการ
โทร : 0981916312


นางสาวกาญจนา กัลพฤกษ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 0931348337


นางสาวประภาพรรณ ธรรมเดช
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 0652329544


นางจารุวรรณ จันทร์ศรี
ครู
โทร : 0806236954