หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
e-Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
'' ตำบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง
ดินแดนแห่งการผลิต  ปลอดภัยจากสารพิษ
ชุบชีวิตแหล่งน้ำ  ผู้นำริเริ่มส่งเสริมอาชีพ
เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน  พัฒนาคนให้มีการศึกษา ''
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของชาวตำบลเจริญผล
'' ท้องถิ่นพัฒนาคน คนพัฒนาท้องถิ่น ''
เมืองโบราณ ดงแม่นางเมือง
วัดเจริญผล แหล่งรวมจิตใจของชาวเจริญผล
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ดินแดนแห่งการผลิต ปลอดภัยจากการพิษ ชุบชีวิตแหล่งน้ำ ผู้นำริ่เริ่ม ส่งเสริมอาชีพ เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน พัฒนาคนให้มีการศึกษา
 
 
ด้วยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้ตำบลเจริญผลมีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม มีแม่น้ำปิง ไหลผ่านตลอดทั้งตำบล ทำให้ พื้นที่ส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการเกษตรคนในสังคมพึ่งพาอาศัยกัน สังคมผสมผสานสังคมเกษตรกรรม กับสังคมเมืองการพัฒนาคนและสังคมดำเนินการอย่างมีเป้าหมาย
 
ประชากรทั้งหมดในตำบลเจริญผลนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98% ที่เหลือ 2 % จะนับถือศาสนาคริสต์
         
โรงเรียนสังกัดกระทรวง จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียนวัดบ้านมาบมะขาม

โรงเรียนวัดศรัทธาราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจริญผล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบมะขาม
 
การเตรียมการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสวัสดิการของ ประชาชนในท้องถิ่น มีการเตรียมการดังนี้

ถังดับเพลิง จำนวน 20 ถัง

สายดับเพลิง จำนวน 100 เมตร
         
โรงพยาบาลในเขตพื้นที่

โรงพยาบาลบรรพตพิสัย เป็นของรัฐบาล
    จำนวน 1 แห่ง

เตียงคนไข้ จำนวน 60 เตียง
ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
คลินิกเอกชน จำนวน 5 แห่ง
บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง
ทุกสังกัด ในเขตพื้นที่

แพทย์ จำนวน 5 คน

พยาบาล จำนวน 48 คน

ทันตแพทย์ จำนวน 2 คน

เภสัชกร จำนวน 7 คน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 2 คน

อสม จำนวน 98 คน