หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
.........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
'' ตำบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง
ดินแดนแห่งการผลิต  ปลอดภัยจากสารพิษ
ชุบชีวิตแหล่งน้ำ  ผู้นำริเริ่มส่งเสริมอาชีพ
เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน  พัฒนาคนให้มีการศึกษา ''
นายอมรเทพ มีทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของชาวตำบลเจริญผล
'' ท้องถิ่นพัฒนาคน คนพัฒนาท้องถิ่น ''
เมืองโบราณ ดงแม่นางเมือง
วัดเจริญผล แหล่งรวมจิตใจของชาวเจริญผล
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ดินแดนแห่งการผลิต ปลอดภัยจากการพิษ ชุบชีวิตแหล่งน้ำ ผู้นำริ่เริ่ม ส่งเสริมอาชีพ เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน พัฒนาคนให้มีการศึก่ษา
ข้อบัญญัติ
 

ประกาศใช้ข้อบัญญัติ และข้อบัญญัติฯ
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล เรื่อง กำหนดวิธีการและอัตราการชำระค่าตอบแทนการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และมาตรา ๙/๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล เรื่อง กำหนดวิธีการและอัตราการชำระค่าตอบแทนการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลแล้วเจ็ดวัน
***หมายเหตุ
     ข้อบัญญัติฉบับดังกล่าวอยู่ในระหว่างการจัดส่งไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปตามกฎหมายต่อไป ตามความแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗(๔)

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ธ.ค. 2559 เวลา 15.16 น. โดย รองปลัดชฏาพรณ์ ศักดิ์สกุลชาญ

ผู้เข้าชม 87 ท่าน