หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
e-Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
'' ตำบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง
ดินแดนแห่งการผลิต  ปลอดภัยจากสารพิษ
ชุบชีวิตแหล่งน้ำ  ผู้นำริเริ่มส่งเสริมอาชีพ
เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน  พัฒนาคนให้มีการศึกษา ''
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของชาวตำบลเจริญผล
'' ท้องถิ่นพัฒนาคน คนพัฒนาท้องถิ่น ''
เมืองโบราณ ดงแม่นางเมือง
วัดเจริญผล แหล่งรวมจิตใจของชาวเจริญผล
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ดินแดนแห่งการผลิต ปลอดภัยจากการพิษ ชุบชีวิตแหล่งน้ำ ผู้นำริ่เริ่ม ส่งเสริมอาชีพ เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน พัฒนาคนให้มีการศึกษา
 

 
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการเเจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการเเจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๓  
 

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการเเจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการเเจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการเเจ้งของผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  เพื่อลดภาระเเละบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แก่ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการเเจ้ง ตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการเเจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๓ มีจำนวน ๕ ประเภท ได้แก่
๑. ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๒. ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
๓. ใบอนุญาตการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
๔. ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
๕. หนังสือรับรองการเเจ้งประกอบกิจการที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
โทรศัพท์ 056-350596

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2564 เวลา 10.59 น. โดย คุณ สุชาดา กุวะลัย

ผู้เข้าชม 140 ท่าน