หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
'' ตำบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง
ดินแดนแห่งการผลิต  ปลอดภัยจากสารพิษ
ชุบชีวิตแหล่งน้ำ  ผู้นำริเริ่มส่งเสริมอาชีพ
เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน  พัฒนาคนให้มีการศึกษา ''
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของชาวตำบลเจริญผล
'' ท้องถิ่นพัฒนาคน คนพัฒนาท้องถิ่น ''
เมืองโบราณ ดงแม่นางเมือง
วัดเจริญผล แหล่งรวมจิตใจของชาวเจริญผล
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ดินแดนแห่งการผลิต ปลอดภัยจากการพิษ ชุบชีวิตแหล่งน้ำ ผู้นำริ่เริ่ม ส่งเสริมอาชีพ เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน พัฒนาคนให้มีการศึก่ษา
 

หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ
 
โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร วัตถุประสงค์การจัดโครงการ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมี ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านสุขอนามัย เป็นไปตามหลักสูตรการ อบรม ของกรมอนามัย  สถานประกอบการร้านอาหาร ตลาดสด และแผงลอย สามารถปฏิบัติตน ได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เลือกใช้ภาชนะถูกหลักอนามัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดการน้ำเสีย จัดการขยะมูลฝอย ตามหลัก 3Rs และจัดการน้ำมันทอดซ้ำ ได้ถูกหลักวิชาการ เสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและลดความเสี่ยงของผู้บริโภค อันเนื่องจากการบริโภค อาหารและน้ำที่ไม่สะอาด ยกระดับมาตรฐานร้านอาหาร ตลาดสด และแผงลอยในตลาดสด ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สุขาภิบาล โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 46 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 14.35 น. โดย คุณ ณัฐวดี สาติบุตร

ผู้เข้าชม 28 ท่าน