หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ดินแดนแห่งการผลิต ปลอดภัยจากการพิษ ชุบชีวิตแหล่งน้ำ ผู้นำริ่เริ่ม ส่งเสริมอาชีพ เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน พัฒนาคนให้มีการศึก่ษา
 
 
ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกติดเครน พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อจะจ้าง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกติดเครน พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
งบประมาณ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 16.04 น. โดย คุณ ณัฐวดี สาติบุตร

ผู้เข้าชม 16 ท่าน