องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ดินแดนแห่งการผลิต ปลอดภัยจากการพิษ ชุบชีวิตแหล่งน้ำ ผู้นำริ่เริ่ม ส่งเสริมอาชีพ เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน พัฒนาคนให้มีการศึก่ษา
 
 
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ปรับปรุงพื้นที่ลานเอนกประสงค์พร้อมใช้งาน สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์นั้นก่อให้เกิดความสวยงาม ความร่มเย็น ร่มรื่น ให้กับผู้ที่อยู่และผู้มาเยี่ยมเยือน สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์นั้น และการจัดกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมการออกกำลังกาย ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 มี.ค. 2562 เวลา 11.21 น. โดย คุณ ณัฐวดี สาติบุตร

ผู้เข้าชม 19 ท่าน