องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ดินแดนแห่งการผลิต ปลอดภัยจากการพิษ ชุบชีวิตแหล่งน้ำ ผู้นำริ่เริ่ม ส่งเสริมอาชีพ เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน พัฒนาคนให้มีการศึก่ษา
 
 
เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2562  
 

คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ (ก.อบต.จังหวัด) ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562   เมื่อวันที่  29  มกราคม  2562  มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (เพิ่มเติม) ประจำปี งบประมาณ  2562  ดังนี้
1. เห็นชอบกำหนดเพิ่ม  พนักงานส่วนตำบล  ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ/
ชำนาญการ  สังกัดสำนักงาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2. เห็นชอบกำหนดเพิ่ม พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  สังกัดสำนักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล  
3. เห็นชอบยุบเลิก  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
4. เห็นชอบยุบเลิก  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 มี.ค. 2562 เวลา 11.10 น. โดย คุณ ณัฐวดี สาติบุตร

ผู้เข้าชม 18 ท่าน