หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
e-Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
'' ตำบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง
ดินแดนแห่งการผลิต  ปลอดภัยจากสารพิษ
ชุบชีวิตแหล่งน้ำ  ผู้นำริเริ่มส่งเสริมอาชีพ
เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน  พัฒนาคนให้มีการศึกษา ''
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของชาวตำบลเจริญผล
'' ท้องถิ่นพัฒนาคน คนพัฒนาท้องถิ่น ''
เมืองโบราณ ดงแม่นางเมือง
วัดเจริญผล แหล่งรวมจิตใจของชาวเจริญผล
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ดินแดนแห่งการผลิต ปลอดภัยจากการพิษ ชุบชีวิตแหล่งน้ำ ผู้นำริ่เริ่ม ส่งเสริมอาชีพ เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน พัฒนาคนให้มีการศึกษา
 


 
นายบุญตา คงสิบ
ประธานสภา อบต.เจริญผล
 


 
นางพรศรี ชิมอิ่มทวีทรัพย์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


 
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
เลขานุการสภา อบต.เจริญผล
 
 


นางสาวปรานอม ทั่งสอ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2


นายสมเกียรติ ลาน้อย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2


นางบุญเรียม แก้วบัวดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นางสุกัญญา จันทร์กระจ่าง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3


นายอนันต์ ทองสุขดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


นางสุฐิตา วงษ์กันหา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5


นายอรุณ มหรรครัตน์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายยุทธนา พงษ์เขตกร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6


นายเกาะ พิชญปรีชาเดช
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7