หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
'' ตำบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง
ดินแดนแห่งการผลิต  ปลอดภัยจากสารพิษ
ชุบชีวิตแหล่งน้ำ  ผู้นำริเริ่มส่งเสริมอาชีพ
เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน  พัฒนาคนให้มีการศึกษา ''
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของชาวตำบลเจริญผล
'' ท้องถิ่นพัฒนาคน คนพัฒนาท้องถิ่น ''
เมืองโบราณ ดงแม่นางเมือง
วัดเจริญผล แหล่งรวมจิตใจของชาวเจริญผล
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ดินแดนแห่งการผลิต ปลอดภัยจากการพิษ ชุบชีวิตแหล่งน้ำ ผู้นำริ่เริ่ม ส่งเสริมอาชีพ เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน พัฒนาคนให้มีการศึก่ษา
 
 
ความรู้เรื่องวัน มาฆบูชา [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 34 
ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล สามัญสมัยที่ 4 ประจ [ 10 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล สมัยสามัญที่ 1 ป [ 1 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 13 
เชิญชวนโหวตให้คะแนนความพึงพอใจ [ 15 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 57 
ประกาศ ผลการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่กำหนดและการข [ 15 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 60 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง [ 13 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 100 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมร [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 75 
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมร [ 5 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 62 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประ [ 4 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 62 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบร [ 8 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 86 
ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 25 
โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ปีงบประมาณ 2564 [ 18 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 78 
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 12 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 43 
ประกาศ แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล [ 11 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 82 
เชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล สามัญสมัยที่ 4 [ 6 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 104 
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน [ 22 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 63 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 64 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 98 
 
นว 0023.5/ว4729 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
นว 0023.4/ว4728  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
นว 0023.3/ว207 ขอความร่วมมือในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่ามอบรมสัมนาวิชาการหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการ  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
นว 0023.3/4736 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก้อสร้าง พ.ศ. 2564  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
นว 0023.5/ว4605 การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID - 19  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.3/ว4573 ประชาสัมพันธ์โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ)  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.3/4641 ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อละหน่วยกำกับติดตามระดับจังหวัด  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.3/ว4624  ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ. 2562 ของ UNDP  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.3/4564 แผนการสอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.3/4562 การจัดการประกวด Thailand Energy Awards 2021  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.3/4625 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.5/4632 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.5/4631 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.5/4630 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.3/4615  ขอเชิญประชุม กลุ่ม Clusters บริหารจัดการขยะนครสวรรค์  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.3/4617 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.4/ว4686 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประาณ พ.ศ. 2564  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.5/ว199  แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.3/4424 โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.1/ว4466 ขอความอนุเคราะห์ประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
 
 
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว378  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1-5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว372 [รายชื่อ]  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว371  [ 24 ก.พ. 2564 ]
 
 
 
 
 
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ (12 ม.ค. 2564)    อ่าน 27  ตอบ 0  
ตู้กาแฟหยอดเหรียญ งานโครงการกองทุนประชารัฐ อบต. (2 พ.ย. 2563)    อ่าน 74  ตอบ 0  
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญงานโครงการประชารัฐ (30 ต.ค. 2563)    อ่าน 75  ตอบ 0  
อยากให้ทางอบต.เพิ่่มการแนะนำสินค้าของชุมชนในเว็บอบต. (14 ต.ค. 2563)    อ่าน 110  ตอบ 2  
ศิษย์เก่าโรงเรียนบรรพตพิสัย (19 มิ.ย. 2563)    อ่าน 1917  ตอบ 3  
Smart CCTV By TOT (28 เม.ย. 2563)    อ่าน 152  ตอบ 0  
ก.ท.จ.ลำพูนเตรียมเปิดสอบภาค ข.แล้วนะจ๊ะ (15 เม.ย. 2563)    อ่าน 17480  ตอบ 117  
ชี้แจงกระแสไฟฟ้าขัดข้องวันที่ 18 ต.ค.56 (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 2938  ตอบ 1  
เรื่องน้ำ (29 ต.ค. 2561)    อ่าน 512  ตอบ 1  
ปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ (12 ก.ค. 2561)    อ่าน 5369  ตอบ 23  
เงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิด (8 มี.ค. 2560)    อ่าน 880  ตอบ 1  
ฉีดยามะลิ (18 พ.ย. 2558)    อ่าน 974  ตอบ 1  
ด้านไม่เลิก (31 ส.ค. 2558)    อ่าน 1046  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ค่ะ (22 พ.ย. 2557)    อ่าน 2373  ตอบ 1  
ชี้แจงสาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (20 ก.พ. 2557)    อ่าน 1177  ตอบ 0  
ชี้แจงเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องวันที่ 14 พ.ย.56 (15 พ.ย. 2556)    อ่าน 1149  ตอบ 0  
ชี้แจงไฟฟ้าดับคืน วันที่ 19 ก.ย. 56 (20 ก.ย. 2556)    อ่าน 1153  ตอบ 0  
ชี้แจงกระแสไฟฟ้าดับ-กระพริบวันที่ 17 ส.ค.56 (19 ส.ค. 2556)    อ่าน 1084  ตอบ 0  
ชี้แจงกระแสไฟฟ้าตก-กระพริบ วันที่ 13 ส.ค.2556 (15 ส.ค. 2556)    อ่าน 2213  ตอบ 0  
ชี้แจงกระแสไฟฟ้าดับวันที่ 12 ส.ค.2556 (13 ส.ค. 2556)    อ่าน 1121  ตอบ 0  
 
 
    
  
 
  สิ่งที่เราคนไทยอยากทำเพื่อถวายในหลวง
  ปฏิบัติตนเป็นคนดี ซื่อสัตย์ สุจริต /ยึดมั่นในความดี
  จะรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี
  ทำบุญ ตักบาตร /ถือศีล สวดมนต์ /ไหว้พระขอพรให้พระองค์ทรงพระเจริญ
  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง /ประหยัด อดออม /รู้จักการใช้เงินอย่างถูกต้อง
  ประหยัดพลังงาน /รักษาสิ่งแวดล้อม /ปลูกต้นไม้ /ปลูกป่า