หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ดินแดนแห่งการผลิต ปลอดภัยจากการพิษ ชุบชีวิตแหล่งน้ำ ผู้นำริ่เริ่ม ส่งเสริมอาชีพ เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน พัฒนาคนให้มีการศึก่ษา
 
 
ประกาศ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล ประจำปี ๒๕๖๐ [ 20 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 189 
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 20 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 126 
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล สามัญสมัยที่ 2 [ 20 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 93 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล เรื่อง กำหนด วันเวลา และสถานที่ฉีดวัคซีนป้องก [ 20 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 90 
\"กิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต\" [ 20 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 140 
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เจริญผล [ 20 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 168 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลผ่านการทดลองปฏิบัติห [ 20 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 167 
รับลงทะเบียนยืนยันสถานะ การดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ [ 19 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 174 
กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2561 [ 19 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 187 
คู่มือสำหรับประชาชน(เพิ่มเติม) [ 19 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 525 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ [ 19 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 21 
ประกาศ เรื่อง เรียกเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล [ 19 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 137 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 93 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี [ 14 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 9 
กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ [ 13 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 244 
 
 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 20 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 2580 
ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบมะข [ 20 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 103 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ PVC หมู่ที่ 2 บ้านคลองน้ำโจน [ 20 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 108 
 
นว 0023.1/ว 20526 ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตนครสวรรค์ [ 19 ก.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว20385 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะ [ 18 ก.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/20073 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น [ 18 ก.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว20278 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ งวดที่ 4 เพิ่มเติม [ 17 ก.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว20277 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน 1 เดือน เดือนกันยายน 2562 ยกเว้น จังหวัดสิงห์บุรี  [ 17 ก.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว20276 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน 1 เดือน เดือนกันยายน 2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/20275 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการ สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5  [ 17 ก.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/19734 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program YLP ประจำปี พ.ศ.2563  [ 17 ก.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว20274 การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น School Information System : SIS และระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Child development center information system : CCIS ประจำปีการศึกษา 2562  [ 17 ก.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว20273 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 – 2564 ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 17 ก.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/ 683 แจ็งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/ ว 19972 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]     
นว 0023.1/ว 20233 การอบรมหลักสูตร นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ รุ่นนที่ 76 [ 17 ก.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 20232 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ [ 17 ก.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 20240 ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน ในการเข้าสำรวจพื้นที่จุดติดตั้ง Free WI-FI ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ [ 17 ก.ย. 2562 ]     
นว 0023.1/ 680 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program YLP พ.ศ. 2563 [ 17 ก.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 20271 แจ้งเลื่อนการขอเชิญเป็นองค์กรเจ้าภาพร่วม การประชุมส่วเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 และกิจกรรม Bike and Walk Trip [ 17 ก.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/20075 ขอความอนุเคราะห์รับรองผู้ประกอบการ/ร้านค้าเพื่อเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศเทศ ชิมช้อปใช้ [ 17 ก.ย. 2562 ]     
นว 0023.2/ว 19613 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/20033 การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]   
 
 
ขอเชิญเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว5558  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว (รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3789  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว3786  [ 19 ก.ย. 2562 ]
 
 
 
 
 
ชี้แจงกระแสไฟฟ้าขัดข้องวันที่ 18 ต.ค.56 (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 2312  ตอบ 1  
เรื่องน้ำ (29 ต.ค. 2561)    อ่าน 319  ตอบ 1  
ปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ (12 ก.ค. 2561)    อ่าน 4654  ตอบ 23  
เงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิด (8 มี.ค. 2560)    อ่าน 724  ตอบ 1  
ฉีดยามะลิ (18 พ.ย. 2558)    อ่าน 819  ตอบ 1  
ด้านไม่เลิก (31 ส.ค. 2558)    อ่าน 894  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ค่ะ (22 พ.ย. 2557)    อ่าน 2237  ตอบ 1  
ชี้แจงสาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (20 ก.พ. 2557)    อ่าน 994  ตอบ 0  
ชี้แจงเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องวันที่ 14 พ.ย.56 (15 พ.ย. 2556)    อ่าน 1023  ตอบ 0  
ชี้แจงไฟฟ้าดับคืน วันที่ 19 ก.ย. 56 (20 ก.ย. 2556)    อ่าน 994  ตอบ 0  
ชี้แจงกระแสไฟฟ้าดับ-กระพริบวันที่ 17 ส.ค.56 (19 ส.ค. 2556)    อ่าน 973  ตอบ 0  
ชี้แจงกระแสไฟฟ้าตก-กระพริบ วันที่ 13 ส.ค.2556 (15 ส.ค. 2556)    อ่าน 944  ตอบ 0  
ชี้แจงกระแสไฟฟ้าดับวันที่ 12 ส.ค.2556 (13 ส.ค. 2556)    อ่าน 990  ตอบ 0  
ชี้แจงกระแสไฟฟ้าดับวันที่ 12 ส.ค.2556 (13 ส.ค. 2556)    อ่าน 1027  ตอบ 0  
ชี้แจงกระแสไฟฟ้าดับวันที่ 1 ส.ค.56 (2 ส.ค. 2556)    อ่าน 979  ตอบ 0  
ก.ท.จ.ลำพูนเตรียมเปิดสอบภาค ข.แล้วนะจ๊ะ (14 มิ.ย. 2556)    อ่าน 16673  ตอบ 118  
ลูกจ้างประจำ (11 ม.ค. 2556)    อ่าน 6886  ตอบ 39  
บรรพตพิสัยยาบ้าเต็มไปหมดปราบเท่าไรก็ไม่หมดจับไปก็ออกมาขายกัน * * * ก (28 ก.ค. 2555)    อ่าน 2370  ตอบ 5  
ศิษย์เก่าโรงเรียนบรรพตพิสัย (24 ก.ค. 2555)    อ่าน 1644  ตอบ 2  
ทำไมน้ำประปาไหลอ่อน (20 พ.ค. 2555)    อ่าน 1091  ตอบ 0  
 
 
 
 
    
  
 
  สิ่งที่เราคนไทยอยากทำเพื่อถวายในหลวง
  ปฏิบัติตนเป็นคนดี ซื่อสัตย์ สุจริต /ยึดมั่นในความดี
  จะรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี
  ทำบุญ ตักบาตร /ถือศีล สวดมนต์ /ไหว้พระขอพรให้พระองค์ทรงพระเจริญ
  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง /ประหยัด อดออม /รู้จักการใช้เงินอย่างถูกต้อง
  ประหยัดพลังงาน /รักษาสิ่งแวดล้อม /ปลูกต้นไม้ /ปลูกป่า