หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
e-Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
'' ตำบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง
ดินแดนแห่งการผลิต  ปลอดภัยจากสารพิษ
ชุบชีวิตแหล่งน้ำ  ผู้นำริเริ่มส่งเสริมอาชีพ
เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน  พัฒนาคนให้มีการศึกษา ''
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของชาวตำบลเจริญผล
'' ท้องถิ่นพัฒนาคน คนพัฒนาท้องถิ่น ''
เมืองโบราณ ดงแม่นางเมือง
วัดเจริญผล แหล่งรวมจิตใจของชาวเจริญผล
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ดินแดนแห่งการผลิต ปลอดภัยจากการพิษ ชุบชีวิตแหล่งน้ำ ผู้นำริ่เริ่ม ส่งเสริมอาชีพ เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน พัฒนาคนให้มีการศึกษา
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือ ของประเทศไทย มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ โดยคิดตามระยะทางเดินรถโดยสาร ประมาณ 275 กิโลเมตร มีพื้นที่ใน องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล ทั้งหมดประมาณ 50.35 ตารางกิโลเมตร หรือ 19,444 ไร่
 
มีจำนวนประชากร 6,118 คน

เป็นชาย 2,987 คน คิดเป็นร้อยละ 48.82

เป็นหญิง 3,131 คน คิดเป็นร้อยละ 51.18
จำนวนครัวเรือน 2,452 ครัวเรือน
ความหนาแน่นโดยเฉลี่ยประมาณ 121.86 คน/ตร.กม.
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
  ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย , ตำบลหนองกรด
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง  
 
 
ประเภทของการประกอบอาชีพ มีรายละเอียดดังนี้

อาชีพเกษตรกรรม ประมาณ ร้อยละ 84.94

อาชีพค้าขาย ประมาณ ร้อยละ 8.38

อาชีพรับราชการ ประมาณ ร้อยละ 2.77

อาชีพอื่น ๆ ร้อยละ 4.26
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านเจริญผล 226 298 524 511  
2   บ้านสระน้ำโจน 671 683 1,354 540
  3   บ้านหนองหว้า 327 377 704 251  
4   บ้านมาบมะขาม 957 954 1,911 596
  5   บ้านคลองคต 222 240 462 140  
6   บ้านหนองน้ำเขียว 153 125 278 86
  7   บ้านสระทอง 431 454 885 328  
  รวม 2,987 3,131 6,118 2,452
 
**(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555)**