องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ดินแดนแห่งการผลิต ปลอดภัยจากการพิษ ชุบชีวิตแหล่งน้ำ ผู้นำริ่เริ่ม ส่งเสริมอาชีพ เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน พัฒนาคนให้มีการศึก่ษา
 
 
เปิดรับลงทะเบียนแสดงตนสถานะการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล เปิดรับลงทะเบียนแสดงตนสถานะการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม ถึงวันที่ 15 กันยายน 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ส.ค. 2561 เวลา 10.25 น. โดย คุณ ณัฐวดี สาติบุตร

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย